Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP)

internetového obchodu www.grapatec.com

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA V internetovom obchode www.grapatec.com môžu nákup uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito VOP.

Zaslaním objednávky na tovar dáva zákazník súhlas s týmito VOP.Predávajúci: Grapa Media s.r.o., so sídlom Guothova 2/B, 831 01 Bratislava, IČO – 45456836, IČ DPH – SK20222999561. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okr.súdu v Bratislave I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 63962/B.

Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
Tovar: produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.grapatec.com.


OBJEDNÁVANIE TOVARUKupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke internetového obchodu www.grapatec.com.

Tovar si môže objednať korektným vyplnením objednávky na stránkach internetového obchodu.

Po odoslaní objednávky dostane kupujúci e-mail s informáciou o prijatí objednávky do systému. Pracovníci predávajúceho môžu kupujúceho kedykoľvek dodatočne kontaktovať telefonicky, alebo e-mailom za účelom overenia objednávky, alebo doplnenia prípadných požadovaných informácií, prípadne.

Po potvrdení objednávky vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok a cien prepravy.

Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.
Každá objednávka musí obsahovať:
Meno kupujúceho
Poštovú adresu pre doručenie tovaru
Telefonické číslo a e –mailovú adresu kupujúceho
Presný názov tovaru, alebo objednávací kód tovaru
Počet kusov z každej položky tovaru
Dátum vystavenia objednávky
Spôsob úhrady za tovar
Spôsob prepravy a prevzatia tovaru
Objednávka pre právnické osoby musí obsahovať aj:
IČO a SK DIČ spoločnosti
Kontaktnú osobu a telefón
Fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania)


PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY Kupujúci vykoná platbu za tovar poštovou dobierkou.

Pri platbe pred prevzatím tovaru kupujúci vykoná vykoná úhradu až po tom, ako e-mailom obdrží potvrdenie objednávky.

V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad). Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.

Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode www.grapatec.com.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.

Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.


DODACIE PODMIENKY Objednaný tovar bude odoslaný Slovenskou poštou.

Tovar bude odoslaný kupujúcemu v čo najkratšom termíne, spravidla do 14 pracovných dní od potvrdenia prijatia objednávky.

Pokiaľ je tovar odosielaný poštou a zásielka Vám nepríde do 4 dní od odoslania e-mailu s oznámením o odoslaní objednávky, informujte sa na zásielku na Vašej pošte na základe identifikačného čísla zásielky, ktoré posielame ako súčasť oznámenia o odoslaní zásielky.

V prípade, že predávajúci nemôže dodať tovar v uvedených lehotách, pracovníci predávajúceho sú povinní kontaktovať kupujúceho a oznámť mu Vám termín odoslania.

Za doručenie objednaného tovaru v rámci Slovenskej republiky predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške 0 €.


VRÁTENIE TOVARU Zakúpený tovar je možné vrátiť bez udania dôvodu do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru kupujúcim.

Tovar musí byť nepoškodený, v pôvodnom nepoškodenom obale, s kompletným príslušenstvom a návodom.

Najneskôr do 15 dní bude suma za vrátený tovar odoslaná kupujúcemu, na jeho bankový účet.


REKLAMÁCIE Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.

Odstránenie poruchy si môže zákazník uplatniť priamo v autorizovanom servisnom stredisku ktoré je uvedené v dokumentácii tovaru.

Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, pokiaľ možno v originálnom obale, zabalený tak, aby bol spôsobilý na prepravu krehkého tovaru.

Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné.

Reklamácia je vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.

Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

Reklamácie sú vybavované v súlade s Občianskym zákonníkom SR.


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV Predávajúci sa zaväzuje, že získané údaje poskytnuté kupujúcim pri objednávaní, budú slúžiť výlučne pre potreby predávajúceho.

Predávajúci tieto informácie neposkytne tretím osobám, ani iným subjektom.

Zákazník poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a potvrdzuje, že bol oboznámený so všetkými potrebnými informáciami podľa § 10 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len ,,zákon“) a bol poučený o právach podľa § 20 až 22 zákona.